top of page

במת היסטוריונים סופרים ואמנים

 

 

חוקר, סופר ומדען.

ספריו של דר' גיורא פוזיילוב

מבוכארה לירושלים:

הספר עוסק בעלייתם ובהתיישבותם של יהודי בוכארה בארץ ישראל, בין השנים התרכ"ח – התש"ח (1868-1948).

בספר שבעה פרקים.

פרק המבוא מתאר את תולדות הקהילה ומצבם הרוחני-דתי, הכלכלי והמשפטי של היהודים באסיה התיכונה במאה ה-י"ט. הפרקים הבאים עוסקים בגורמים לעלייה לארץ ישראל, בהקמת שכונת רחובות בירושלים  ובייחודה, ובתרומתם של יהודי בוכארה להתיישבות היהודית בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט. פרק נפרד עוסק במצבה של השכונה בתקופת המנדט הבריטי  ופרק נוסף סוקר את החינוך בקהילה הבוכארית בירושלים. הפרק  השישי מספר את סיפור הבריחה של יהודי בוכארה מאסיה התיכונה והעפלתם לארץ ישראל והפרק האחרון מספר את סיפור התיישבות בני הקהילה  בארץ סמוך להקמת המדינה.

הספר נסמך על מקורות מגוונים ובעיקר מקורות ארכיונים שפורסמו לראשונה.

הספר נחתם ברשימה ביבליוגרפית מפורטת ובמפתחות.

הספר יצא לאור על ידי מכון משגב ירושלים של האוניברסיטה העברית בשנת התשנ"ה. 

 

גדולי רבני סוריה ולבנון:

במבוא לספר סקירה קצרה על תולדות היהודים בסוריה ובלבנון, ושמונה פרקיו מוקדשים לתיאור דמותם של שמונה מגדולי חכמי ישראל במקום, פועלם בקהילה ויצירתם הספרותית החל מגירוש ספרד ועד לדורות האחרונים.

הספר יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות המינהל  לחינוך דתי, ירושלים התשנ"ה. 

 

חכמיהם של יהודי פרס ואפגניסטאן:

במבוא סקירה קצרה על תולדות הקהילות. בפרקי הספר תיאור דמותם של כמה מחכמי קהילות אלה, יצירתם הספרותית וקשריהם עם היישוב היהודי  בארץ ישראל.

בספר תעודות ומקורות ארכיונים שראו אור לראשונה.

הספר יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות המינהל לחינוך דתי, התשנ"ו.

 

חכמי יהודי מצרים:

הספר עוסק באחדים ממאות החכמים שפעלו בקהילות ישראל במצרים החל מן הדור שלאחר גירוש   ספרד ועד ימינו. מתיאור דמויות החכמים מתקבלת תמונה היסטורית רצופה של תולדות היהודים במצרים במאות השנים האחרונות. התיאור מבוסס על מקורות מן הספרות ההלכתית וספרי השאלות ותשובות של חכמי התקופה.

יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות המינהל לחינוך דתי, התשנ"ח. 

 

בוכארה, העליות הגדולות:

בחוברת שני חלקים: מבוא היסטורי הסוקר את עליות יהודי בוכארה לארץ ישראל ומקורות ארכיוניים ואחרים לעליות השונות, החל מאמצע המאה ה-19 ועד שלהי המאה ה-20.

הוצאת מכון בן צבי, התש"ס. 

 

חכמיהן של ארבע ערי הקודש, כרך א':

הספר מתאר את דמותם ופועלם של 18 מבין מאות החכמים שפעלו בקהילות ארץ ישראל: חברון, צפת וטבריה, החל בדור שלאחר גירוש ספרד ועד לדורות האחרונים. בספר מאמרים על אודות מנהיגותם, קשריהם של החכמים עם קהילות ישראל בארץ ובתפוצות, תרומתם לספרות התורנית, תחומי יצירתם ועל אודות התקופה בה חיו. בספר שלושה חלקים המוקדשים לתיאורן של שלש ערי הקודש, בראש כל חלק מבוא קצר העוסק בתולדות הקהילה במקום.

יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות המינהל  לחינוך דתי, התש"ס.

 

 

חכמיהן של ארבע ערי הקודש, כרך ב':

הספר עוסק בתולדותיהם, בדמותם ובפעלם של כמה עשרות מחכמי ירושלים בתקופת השלטון העותומאני בארץ ישראל. תוך כדי דיון בהגותם, בפועלם  ובמסירות נפשם למען יישובה של ירושלים באחת מתקופותיה הקשות ביותר, מתוך שליחות קודש שקיבלו על עצמם לחיזוק היישוב. יחד עם תיאור תולדות החכמים נדונות סוגיות שונות: ישיבות ירושלים, שד"רי היישוב, מעמדה והתפתחותה של הקהילה בתקופת השלטון העותומאני ובמיוחד במאה ה-י"ט, שנות גידול והתעצמות היישוב היהודי בירושלים. מהספר עולה דמותם של החכמים כמנהיגי הדור בחומר וברוח, מעמדם בקרב קהילות ישראל בתפוצות ומסירות נפשם למען יישוב הארץ תוך סיכון רב. בסוף הספר מובאים נספחים על אודות שד"רי ירושלים, ישיבותיה, ומפתח שמות מפורט. הספר נסמך על חומר ארכיוני תיעודי רב ועל ספריהם של חכמי התקופה ונתמך בספרות המחקר.

יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות המינהל  לחינוך דתי, התשס"ב.

 

 

חכמיהן של יהודי ספרד והמזרח:

רשימה ביבליוגרפית של 1000 ספרים ומאמרים העוסקים בדמויותיהם של חכמי ישראל שפעלו בארץ ישראל ובקהילות הספרדים בגולה מגירוש ספרד ועד  השנים האחרונות.

רשימות ביוגרפיות קצרות על 500 חכמים מארץ ישראל והגולה, מצפון אפריקה במערב ועד בוכארה והודו במזרח.

מפתחות של שמות החכמים, שמות המקומות והארצות בהם פעלו ושמות הספרים שכתבו.

יצא לאור על ידי משרד החינוך והתרבות, המינהל  לחינוך דתי, ירושלים התשס"ד.

 

 

צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page